Stanovy zapsaného spolku PALUČINY

STANOVY SPOLKU PALUČINY, z.s.

v úplném znění

I. Preambule

Sdružení PALUČINY o.s.,  IČ: 266 64 836, registrované Ministerstvem vnitra dne 7.5 2004,  pod čj. VS/1-1/57326/04-R, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se s účinností zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Tato změna byla projednána a schválena na Velké radě 13.12.2014 s tím, že sdružení PALUČINY ve lhůtě  stanovené NOZ upraví své stanovy a jako spolek požádá o zápis do veřejného registru do 1.1.2016. V této souvislosti mění a doplňuje své původní Stanovy takto:

II. Název

Název občanského sdružení PALUČINY se s ohledem na § 216 NOZ mění na PALUČINY, z.s.

III. Sídlo

Sídlo spolku je Družstevní 676, 537 05 Chrudim

IV. Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

V. Účel spolku

(účel, cíle, poslání)

 1. Spolek je v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako právnická osoba způsobilá k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu členů.
 2. Cílem spolku je organizace volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé během celého roku se zaměřením na organizaci příležitostných akcí o víkendech, mimořádných prázdninách, svátcích a volných dnech, pořádání letních táborů a dalších pobytů, na aktivity spojené s pobytem a životem v přírodě a ochranu přírody, na zálesácké, tábornické a indiánské dovednosti, na rukodělnou tvorbu s využitím lidových tradic a řemesel, na vytváření pozitivních vztahů k ostatním jednotlivcům, proti intoleranci, šikanování, rasismu a xenofobii. Cílem spolku je nabídnout další alternativu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.
 3. Posláním spolku je nabídnout nové možnosti pro činnost ve volném čase a vytvářet pro ni potřebné podmínky z hlediska materiálního vybavení, ale i odborné přípravy dospělých dobrovolných vedoucích, kteří cíle spolku naplňují.
 4. Úkolem spolku je dále spolupracovat při výchově dětí a mládeže s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími spolky, které se zabývají podobnou činností a projeví o spolupráci zájem.

VI. Hlavní činnost spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejší činnosti dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

VII. Vedlejší činnost spolku

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li jejím účelem podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodářské využití spolkového majetku.

VIII. Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě písemné přihlášky fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo právnická osoba, která souhlasí s cíly spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatit členský příspěvek.
 2. Členství ve spolku vzniká schválením podané přihlášky radou starších a úhradou členského příspěvku. Přihlášku člena do 15let podepisuje zákonný zástupce.
 3. Členství ve spolku se váže výlučně na člena spolku; nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Čestné členství schvaluje velká rada na návrh rady starších.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  • vystoupením člena ze spolku
  • úmrtím člena spolku
  • výmazem člena spolku z veřejného rejstříku, je-li ten právnickou osobo
  • vyloučením, pokud člen závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství, o vyloučení rozhoduje velká rada, návrh podává rada starších
  • zánikem spolku
 6. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

IX. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen spolku má právo:
  • účastnit se jednání velké rady, uplatňovat svoje názory, připomínky a návrhy k činnosti, vyžadovat informace o činnosti, hospodaření apod.
  • při dovršení 18let navrhovat a volit zástupce do rady starších a být volen
 2. čestný člen (na návrh rady starších schvaluje velká rada) má hlas poradní
 3. Každý člen spolku má povinnost:
  • dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí velké rady a rady starších
  • řádně a včas platit členské příspěvky; jejich výši schvaluje velká rada na návrh rady starších
  • podílet se na činnosti spolku aktivně nebo jiným prospěšným způsobem, zastupovat a hájit zájmy spolku v místě svého působení.

X. Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří:
 • velká rada
 • rada starších
 1. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání velké rady. Členství ve volených orgánech zaniká dnem zániku členství ve spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu velkou radou.

XI. Velká rada

 1. Velká rada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Zasedání velké rady svolává rada starších nejméně jednou ročně.
 2. Velká rada zejména:
  • schvaluje stanovy spolku
  • rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování spolku
  • rozhoduje o vstupu či vystoupení do jiných spolků a právnických osob
  • schvaluje koncepci činnosti spolku za účelem dosažení cílů spolku
  • stanoví výši a periodicitu členských příspěvků
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku předloženou radou starších
  • volí a odvolává členy rady starších a jeho předsedu
  • přezkoumává rozhodnutí rady starších o vyloučení člena spolku
  • rozhoduje o zániku spolku
  • rozhoduje o změně spolku
 3. Velká rada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna polovina všech členů spolku starších 18ti let. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů kromě rozhodnutí podle odstavce XI. bodů a), g) a j), k jejichž schválení je třeba tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných.

XII. Rada starších/náčelník

 1. Rada starších je výkonným orgánem velké rady, zejména v otázkách programových, ekonomických, legislativních a personálních. Řídí se stanovami spolku, usnesením velké rady, platnými právními předpisy a jednacím řádem, který sama schvaluje.
 2. Rada starších má 7 členů, spolek navenek zastupuje samostatně náčelník rady starších nebo v době jeho nepřítomnosti zástupce náčelníka. Osoba oprávněná se za spolek podepisovat, připojí k názvu svůj podpis a údaj o své funkci.
 3. Náčelník (statutární zástupce) rady starších (v jeho nepřítomnosti – zástupce náčelníka) vede a řídí práci spolku v období mezi velkými radami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.
 4. Náčelník rady starších je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 5. Do působnosti rady starších náleží zejména:
  • svolávání velké rady a příprava programu jejího jednání
  • přijímat nové členy spolku
  • rozhodovat o vyloučení členů spolku
  • schvalovat dokumenty spolku (vyjma stanov spolku)
  • předkládat velké radě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
  • vést seznam členů spolku v listinné nebo elektronické podobě
  • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
  • schvalovat interní organizační normy spolku
 6. Rada starších se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoli člena rady, nejméně však jednou za měsíc.

 XIII. Majetek a hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří celým svým majetkem. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy.
 2. Majetek sdružení je tvořen z :
  • členských prostředků
  • dotací a grantů
  • darů fyzických i právnických osob
  • příjmů ze svých činností a z výnosů svého majetku
  • z případných odkazů
  • spolek může získávat v rozsahu těchto stanov prostředky na svou činnost z vedlejší činnosti dle čl. VII.
 3. O koncepci hospodaření spolku rozhoduje velká rada. Finanční i materiální prostředky spolku užívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů. Případný zisk spolku je využíván k dosažení cílů spolku.
 4. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku upravují vnitřní předpisy a směrnice spolku.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje velká rada na návrh rady starších
 3. Znění těchto stanov bylo schváleno na velké radě dne 2.10.2015, účinnosti nabude nejpozději dnem jejich registrace.
 4. Právní poměry spolku, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí NOZ.